Vedtægter

Indholdsfortegnelse

 1. NAVN OG HJEMSTED FOR FORENINGEN
 2. FORMÅL OG MEDLEMSSKAB
 3. GRUNDEJERFORENINGENS OPGAVER OG KOMPETENCE
 4. MEDLEMMERNES PLIGTER
 5. FORDELINGSTAL OG MEDLEMSBIDRAG
 6. SIKKERHED
 7. GENERALFORSAMLING
 8. BESTYRELSEN
 9. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET
 10. PÅTALERET
 11. OVERTAGELSE AF FÆLLESAREALER
 12. VÆRNETING

Bilag

1.  Lokalplan 2015-55 (tidligere hed lokalplanen Lokalplan 2007-06 Annebergparken og før det hed den Lokalplan nummer 57)
2.  Deklaration og påtegning på deklaration
3.  Påtegning på den under 2 anførte deklaration, tinglyst den 7. november 2002 (se i linket ovenfor)

§ 1.

Navn og hjemsted for foreningen

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Annebergparken, der omfatter ejendommene matr.nr. 1 ac og 1 ad, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder og matr. nr. 1 d, Grønnehave, Nykøbing S. Jorder, samt ejendomme som udstykkes heraf.

1.2. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune.

§ 2.

Formål og medlemskab

2.1. Grundejerforeningen har til formål at varetage medlemmernes interesser og medvirke til sikring af områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i overensstemmelse med de for området gældende bestemmelser, herunder lokalplan 2015-55 Annebergparken. Foreningen skal desuden varetage de i deklarationen om grundejerforeningen og forsyningsforhold mv. anførte opgaver.

2.2. Enhver ejer af ejendommene matr. nr. 1 ac og 1 ad, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder og 1 d, Grønnehave, Nykøbing S. Jorder og udstykninger herfra, har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Dette gælder dog ikke evt. ejerlejligheds- og andelsboligejere.

2.3. Såfremt der indenfor de enkelte ejendomme bliver tale om opdeling i ejerlejligheder eller andelsboliger, overgår ret og pligt til medlemskab af grundejerforeningen til den pågældende ejer- eller andelsboligforening.

2.4. Medlemspligten indtræder ved erhvervelsen af ejendommen og vedvarer, indtil medlemmet overdrager sin ejendom. Skæringsdag er overtagelsesdagen i henhold til adkomstdokumentet.

Når et medlem ved salg af sin ejendom udtræder af foreningen, har det udtrædende medlem intet krav på det af vedkommende erlagte kontingent eller nogen anden del i foreningens formue. Nye ejere indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser over for foreningen.

2.5. Medlemmerne hæfter over for foreningen for medlemsbidrag og eventuelle øvrige forpligtelser, men medlemmerne kan ikke gøre krav på nogen del af foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens forpligtelser.

2.6. Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til grundejerforeningens bestyrelse eller til grundejerforeningens administrator.

§ 3.

Grundejerforeningens opgaver og kompetence

Grundejerforeningen varetager drift-, ren- og vedligeholdelse af de på området værende fællesarealer, således som disse opgaver og arealer er defineret i deklaration tinglyst den 20. juni 2002 og deklarationspåtegning tinglyst den 7. november 2002 samt besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2017, således at området til stadighed fremstår som et rent og vel vedligeholdt sted, og således at bebyggelse og beplantning mv. stedse opretholdes i overensstemmelse med de for området gældende lokalplaner mv.

Grundejerforeningen fører desuden tilsyn med, at foreningens enkelte medlemmer overholder deres forpligtelser til at ren- og vedligeholde deres respektive ejendomme. Foreningens kompetence i forbindelse hermed er fastlagt i den tinglyste deklaration.

Grundejerforeningen kan løse de anførte opgaver ved indgåelse af et- eller flerårige kontrakter med Psykiatrihospitalets tekniske afdeling eller med andre entreprenører.

Grundejerforeningens bestyrelse kan i et anerkendt pengeinstitut etablere de konti, herunder kassekreditkonto, som er fornødne til foreningens drift.

Grundejerforeningens bestyrelse kan indgå aftale med Vestsjællands Amt [Region Sjælland, red.], et administrationsselskab eller ansætte en forretningsfører til varetagelse af alle eller dele af foreningens administrative opgaver.

§ 4.

Medlemmernes pligter

Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger. Dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser udover, hvad der følger af hensynet til ejernes fælles interesser, jf. § 2. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk udover det af generalforsamlingen vedtagne medlemsbidrag.

Et medlem kan ikke tilpligtes at bidrage til drift- og vedligeholdelsesudgifter til tekniske installationer, som medlemmet ikke er tilsluttet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt og fra hvilket tidspunkt et medlem kan frakoble sig tekniske installationer med den virkning, at medlemmet ikke bidrager til drift- og vedligeholdelse heraf.

Påfører et medlem foreningen udgifter som følge af f.eks. ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere foreningen udgifterne.

§ 5.

Fordelingstal og medlemsbidrag

5.1. Grundejerforeningens medlemmer betaler medlemsbidrag til foreningen, beregnet med et grundgebyr og efter fordelingstal. Grundgebyret beregnes med ét gebyr pr. matr.nr. Såfremt der på ét matr.nr. forefindes flere boligenheder, beregnes grundgebyret med ét gebyr pr. boligenhed.

Fordelingstallene fastsættes således:

 • Ejendomme med grundareal på fra 0 kvm. til 1.600 kvm.: Fordelingstal:  1
 • Ejendomme med grundareal på fra 1.601 kvm. til 3.000 kvm.: Fordelingstal:  2
 • Ejendomme med grundareal på fra 3.001 kvm. til 5.000 kvm.: Fordelingstal:  5
 • Ejendomme med grundareal på fra 5.001 kvm. til 15.000 kvm.: Fordelingstal: 10
 • Ejendomme med grundareal på fra 15.001 kvm. til 25.000 kvm.: Fordelingstal: 20
 • Ejendomme med grundareal på over 25.000 kvm. : Fordelingstal: 266

Fordelingstallet for matr.nr. 1 ad, Annebjerggård Nykøbing S. Jorder (strandgrunden), fastsættes til 0. Generalforsamlingen kan, med henvisning til et areals anvendelse, beslutte at nedsætte arealets fordelingstal, evt. til 0.

Grundejerforeningens bestyrelse er forpligtet til at justere fordelingstallene, hvis der ved udstykning sker ændringer i de matrikulære grundarealer, eller der sker ændring af antallet af boligenheder på de enkelte matr.nr. De justerede fordelingstal forelægges på den ordinære generalforsamling og anvendes fra førstkommende regnskabsår.

5.2. Bidraget for det kommende regnskabsår vedtages af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag fra foreningens bestyrelse.

Bidraget opkræves hos medlemmerne kvartalsvis med betalingsfrist 28 dage efter forfaldsdag. Betaling af bidrag sker på den af bestyrelsen fastsatte måde.

Restance med betaling af bidrag til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i bestyrelsen.

Er et medlem i restance til foreningen med medlemsbidrag eller skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej. Bestyrelsen er forpligtet til at inddrive restancer ved retslig inkasso efter afgivelse af to skriftlige påkrav, dog senest efter tre måneders forfald.

§ 6.

Sikkerhed

6.1. Til sikkerhed for et medlems forpligtelser over for grundejerforeningen skal medlemmet for egen regning oprette et ejerpantebrev i medlemmets faste ejendom i Annebergparken med pant forud for al anden pantegæld. Ejerpantebrevet skal indleveres til grundejerforeningen som håndpant. Ejerpantebrevets størrelse fastsættes efter ejendommens matrikulære grundareal med følgende beløb:

 • Ejendomme under 2.000 m²: 15.000 kr.
 • Ejendomme på 2.001 til 5.000 m²: 30.000 kr.
 • Ejendomme over 5.000 m²: 50.000 kr.

På en generalforsamling kan det besluttes at ændre disse beløb.

6.2. Forpligtelsen til at stille sikkerhed for medlemmets forpligtelser gælder ikke, når medlemmet er Region Sjælland eller en del heraf.

6.3. Såfremt der frastykkes en del af en matrikulær ejendom, kan ejeren af den oprindelige ejendom, for egen regning, evt. kræve sit ejerpantebrev nedskrevet, således at der fortsat er overensstemmelse mellem grundarealets og pantebrevets størrelse, jf. § 6.1. Samtidig skal der udstedes ejerpantebrev vedr. den frastykkede ejendom.

Opdeles en ejendom i ejerlejligheder kan ejere/ejerforeningen for egen regning kræve det til sikkerhed for forpligtelser over for grundejerforeningen tinglyste ejerpantebrev opdelt på de enkelte ejerlejligheder, således at den samlede sikkerhed svarer til ejendommens samlede grundareal i h.t. vedtægternes § 6.1.

6.4. Såfremt et medlems faste ejendom opdeles i ejerlejligheder eller andelsboliger, overgår medlemsskabet af grundejerforeningen til den i ejendommen etablerede ejer- eller andelsboligforening. De enkelte ejerlejlighedsejere eller andelshavere kan ikke være medlem at grundejerforeningen.

6.5. Såfremt de håndpantsatte ejerpantebreve på grund af prisudviklingen eller af andre grunde ikke yder grundejerforeningen tilstrækkelig sikkerhed for medlemmernes forpligtelser, kan grundejerforeningen på en generalforsamling med almindeligt flertal beslutte, at der skal stilles yderligere sikkerhed i form at ejerpantebreve fra de enkelte medlemmer. I givet fald tinglyses disse ejerpantebreve med bedst mulig prioritet efter eksisterende pantegæld. Grundejerforeningens medlemmer er forpligtede til at udstede de nødvendige ejerpantebreve og afholde alle omkostninger i forbindelse med pantebrevenes udstedelse, tinglysning og stempling. Sådanne senere udstedte ejerpantebreve overgives ligeledes til grundejerforeningen til håndpant.

6.6. I forbindelse med salg af en ejendom skal ejendommens nye ejer indtræde som debitor og kreditor på det til sikkerhed stillede ejerpantebrev. Ejendommens nye ejer er forpligtet til at betale alle omkostninger til udfærdigelse og tinglysning af påtegning herom.

§ 7.

Generalforsamling

7.1. Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ethvert medlem af grundejerforeningen har ret til at deltage i og har taleret på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved brev til hvert enkelt medlem af grundejerforeningen.

Indkaldelsen ledsages af dagsorden med bilag. Forslag, som bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremgå at indkaldelsen, være optaget på dagsordenen og medsendes som bilag. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal være ledsaget med det fornødne bilagsmateriale. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller grundejerne senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Indkaldelsen skal være ledsaget af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår.

7.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 5. Vedtagelse af medlemsbidrag, herunder grundgebyr i h.t. § 5.1., for det kommende år
 6. Oversigt over foreningens medlemmer med angivelse af fordelingstal pr. regnskabsårets start
 7. Valg af bestyrelsesformand for 1 år
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

7.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af grundejerforeningens medlemmer efter fordelingstal. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som til ordinær generalforsamling med 14 dages varsel inden 14 dage efter modtagelse af begæringen.

7.4. Stemmeret på generalforsamlingen udøves iht. grundejernes fordelingstal, således som disse er fastlagt i § 5, og således at hver grundejer har det antal stemmer, som fremgår at fordelingstallet.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes blandt de fremmødte ved simpelt stemmeflertal.

Ved personvalg stemmes på det antal personer, som skal vælges til den/de pågældende post(er). Den eller de personer, som har fået flest stemmer, er valgt.

Er en ejendom/bygning opdelt i ejerlejligheder eller andelsboliger udøves stemmeretten af den pågældende ejer- eller andelsboligforening efter foreningens fordelingstal.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer fordres, at mindst 2/3 af foreningens samlede stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en generalforsamling ikke mødt de fornødne antal stemmeberettigede, men forslaget dog opnår den nævnte majoritet af de afgivne stemmer, indkaldes foreningens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden en måned efter den første generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling vedtages forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Odsherred Kommune, hvis ændringerne vedrører et forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

Opløsning af foreningen kan kun ske ved enstemmighed og med godkendelse af Odsherred Kommune.

§ 8.

Bestyrelsen

8.1. Grundejerforeningens drift varetages af en bestyrelse, der foruden formanden består af fire medlemmer. En enkelt grundejer kan, uanset antallet af ejede ejendomme og stemmer, højst besidde 3 bestyrelsesposter inklusive formandsposten.

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en kasserer og en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Valg af bestyrelsesformand og suppleanter gælder for ét år. Valg at bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, således at der på hver ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

På foreningens stiftende generalforsamling vælges foruden bestyrelsesformand 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen afgør ved lodtrækning, hvilke to medlemmer, som er valgt for 1 år og hvilke to, som er valgt for 2 år.

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer af foreningen såvel inden for som uden for bestyrelsen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Bestyrelsen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en ekstern administrator. Ved valg af administrator skal det sikres, at administrator kan opfylde sine administrative opgaver og ansvarsmæssige forpligtelser over for foreningen. Herunder vurderes det, om der skal være tegnet ansvarsforsikring for administrators virke.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

8.2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger truffet på bestyrelsesmøder indføres i en protokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

8.3. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som over for private, og råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes i alle spørgsmål, herunder også ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, af formand eller næstformand i forening med yderligere ét medlem af bestyrelsen.

§ 9.

Regnskab, revision og budget

9.1. Grundejerforeningens regnskabsår svarer til kalenderåret. Første regnskabsår løber fra grundejerforeningens stiftelse til førstkommende 31. december.

9.2. Grundejerforeningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

9.3. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskabet skal revisor angive, om foreningens regnskab er fundet betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indførelsen.

§ 10.

Påtaleret

Grundejerforeningens bestyrelse udøver de påtalerettigheder, der måtte være tillagt foreningen i servitutter m.v. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører den enkelte grundejer.

§ 11.

Overtagelse af fællesarealet

Grundejerforeningen har pligt til, såfremt Region Sjælland måtte ønske det, at tage skøde på veje og fællesarealer, således som disse er defineret i deklarationspåtegning tinglyst 20. juni 2002. Overdragelsen sker vederlagsfrit og i øvrigt for Region Sjællands regning.

§ 12.

Værneting

Retssager anlagt af grundejerforeningen mod et eller flere af dens medlemmer eller tidligere medlemmer eller retssager anlagt af grundejerforeningens medlemmer eller tidligere medlemmer mod grundejerforeningen anlægges ved Retten i Nykøbing Sj. [Retten i Holbæk, red.] som værneting.

**********************

Således vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 7. september 2004 på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj., på ordinær generalforsamling afholdt samme sted den 10. maj 2005 på ekstraordinær generalforsamling afholdt samme sted den 30. november 2005 og på ordinær generalforsamling den 29. april 2008 og på ordinær generalforsamling 28. april 2009 og på ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2017.

3 tanker om "Vedtægter"

 1. thurejoergensen@hotmail.com Forfatter

  Kære Anders

  Jeg har set din kommentar også på Facebook og er ved at finde ud af, hvad der er galt, for vi har jeres adresse og bør have sendt et brev som til alle andre. V.h. Thure Jørgensen, fmd.

 2. Anders Bjørn Langelo

  Paragraf 7 siger, at generalforsamling varsles og indkaldes ved brev mindst tre uger før generalforsamlingen. Vi har imidlertid ikke modtaget indkaldelse, og vi betaler jo kontingent til jer, så I har jo vores adresse.

Skriv et svar